@Karine-Tovmasyan said in Նախագծի ղեկավար ինթերն: Բարև Ձեզ: Որ խնդրեմ կասեք, դա վճարովի՞ պրակտիկա է,թե՞ անվճար: Եվ ինչպես , ո՞ր էլ. հասցեին ուղարկել CV: Բարև Ձեզ: Որ խնդրեմ կասեք, դա վճարովի՞ պրակտիկա է,թե՞ անվճար: Եվ ինչպես , ո՞ր էլ. հասցեին ուղարկել CV: Reply