ՏՏ տեղեկատու ինթերն  • Ինթերնը աջակցելու է վերջնական օգտագործողներին ծրագրային ապահովման խնդիրների, սարքավորումների տեղադրման և գիտական հոդվածների կազմման հարցում։ Ծրագրի տևողությունը 4 ամիս է։

    Անհրաժեշտ հմտություններն են համակարգչային գրագիտություն, Windows, macOS իմացություն, գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, անգլերեն բանավոր լավ հաղորդակցվելու հմտություններ։

    Դիմելու վերջնաժամկետը 05.03.2020:

    Հետաքրքրե՞ց։ հարցեր ունե՞ս։ Leave comments!!!


Log in to reply